Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Archiwum

Polityka prywatności i cookies

2013-09-17
Redakcja|

Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne a dochód

2012-02-24
Iwona Sierpowska|

Dochód z gospodarstwa rolnego a składki na KRUS

2012-02-22
Iwona Sierpowska|

Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń (art. 104 ust. 3 w związku z art. 98 u.p.s.)

Rolą pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin znaj­dujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia, także w formie świadczeń pieniężnych. W przypadku stwierdzenia, że świadczenia po­bierane były przez osoby, którym się one nie należały, na osobach tych ciąży obowiązek ich zwrotu.

2011-12-05
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej (art. 106 ust. 5 u.p.s)

Przepis art. 106 ust. 5 u.p.s. stwarza możliwość weryfikacji decyzji administracyjnej w trakcie realizacji świadczenia z pomocy społecznej, przyznanego wcześniejszą decyzją ostateczną, jak też decyzji nakładającej na stronę pewne obowiązki (np. odpłatność za: usługi opie­kuńcze, pobyt w DPS, pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wycho­wawczej).

2011-11-30
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Czy zasiłek stały przysługuje cudzoziemcowi będącemu w związku małżeńskim z osobą narodowości polskiej?

2011-11-30
Przemysław Raczkowski|

Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej (art. 106 ust. 5u.p.s.)

Jedną z reguł postępowania administracyjnego jest zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych. Uchylenie lub zmiana takich decyzji może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub w przepisach szczególnych.

2011-11-28
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o zawieszeniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej (art. 13 ust. 2 u.p.s.)

Przepis art. 13 ust. 2 u.p.s. stanowi, że osobie tymczasowo aresz­towanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń. Prze­pis ten zawiera samodzielną materialno-prawną podstawę do zawie­szenia prawa do takiego rodzaju pomocy.

2011-11-24
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o zaprzestaniu udzielania pomocy na kontynuowanie nauki (art. 89 ust. 8 u.p.s.)

Zgodnie z art. 89 ust. 8 u.p.s., pomocy pieniężnej na kontynuo­wanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, po­nadpodstawowej lub wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nie­odpłatne pełne utrzymanie (pkt 1) lub bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1 (pkt 2).

2011-11-16
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego na pokrycie dodatkowych wydatków dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego (art. 78 ust. 7b u.p.s.)

Zgodnie z art. 78 ust. 7b u.p.s. w przypadku, gdy na skutek zda­rzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać tej rodzinie na częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia. Przewidziane w tym przepisie świadczenie jest kolejnym rodza­jem fakultatywnego wsparcia.

2011-11-14
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X