Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna »Kadry pomocy społecznej »Archiwum » Jeśli posiadamy zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, to czy według rozporządzenia mamy stworzyć nowy wykaz akt oraz instrukcję kancelaryjną?

Jeśli posiadamy zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, to czy według rozporządzenia mamy stworzyć nowy wykaz akt oraz instrukcję kancelaryjną?

Małgorzata Gąsiorek|
2011-03-16 14:41:33

PYTANIE:

Jeśli posiadamy zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, to czy według rozporządzenia mamy stworzyć nowy wykaz akt oraz instrukcję kancelaryjną?

 

ODPOWIEDŹ:

W dniu 21.1.2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, wydane na podstawieustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które określa instrukcję kancelaryjną, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zwaną dalej „instrukcją archiwalną”, dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędów obsługujących te organy.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kierowniku podmiotu, należy przez to rozumieć odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przewodniczącego zarządu związku międzygminnego, starostę, marszałka województwa, wojewodę oraz pozostałe organy zespolonej administracji rządowej w województwie, jeżeli te organy nie są obsługiwane przez urząd wojewódzki.

Przytoczone przepisy wskazują katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia.

Tymczasem w myśl art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) zaOrzeczenia [1]dania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Powołany przepis ustawy wprowadza odrębność organizacyjną ośrodków pomocy społecznej od np. urzędu gminy.

W świetle powołanych norm należy przyjąć, iż brak jest podstaw do twierdzenia, że rozporządzenie z 18.1.2011 r. w sposób obligatoryjny wiąże jednostki organizacyjne gminy, jakimi są OPS-y. Może natomiast z pewnością być stosowane jako wskazówka przy tworzeniu dokumentów, w przypadku gdy jednostka ich do tej pory nie wprowadziła. Jeżeli jednak Ośrodek posiada zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, to nie ma potrzeby tworzenia nowych dokumentów w związku z wejściem w życie powołanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X