Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Zasiłek rodzinny dopiero po rozwodzie

Magdalena Guzikowska|
2011-06-29 13:13:35

Jeżeli rodzic składający wniosek o świadczenie rodzinne nie ma orzeczonej sądownie separacji lub rozwodu, to nawet gdy posiada rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem, to może nie otrzymać zasiłku. WSA w Gliwicach uznał, że organ przydzielający świadczenia ma obowiązek wliczyć dochód współmałżonka do dochodu rodziny wnioskodawcy.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego reguluje art. 6 ust.1 w związku z art. 5 ust.1 ustawy. Z powołanych przepisów wynika, że zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,- zł. (w przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie 583,- zł.). Świadczenia rodzinne są przyznawane rodzicom, którzy spełniają to kryterium dochodowe. Gmina, która sprawdza, czy kryterium nie jest przekroczone, bierze pod uwagę dochody osiągane przez wszystkich członków rodziny.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) określa definicję legalną rodziny w art. 3 pkt 16. Zgodnie z nim członkami rodziny są odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Przyjęcie takiej definicji rodziny powoduje, że jeżeli jeden z małżonków nie ma rozwodu, a zakłada nową rodzinę i ma dziecko z nowym partnerem, to do dochodu rodziny zalicza się też dochody jego współmałżonka.

W takiej sytuacji znajdował się też ojciec, który składał w gminie wniosek o zasiłek na dziecko. Ponieważ nie miał orzeczonego rozwodu ze swoją żoną, a matką dziecka jest jego obecna partnerka, organ administracji orzekający w sprawie tego zasiłku zaliczył do dochodu rodziny dochody osiągnięte przez rodziców dziecka oraz dochody żony ojca dziecka.

Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego rodzic otrzymał decyzję odmowną, ale odwołał się od niej do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach. Argumentował, że przepisy prawa regulujące zasady przyznawania świadczeń nie mogą pozwalać na zaliczanie do dochodu również dochodu jego żony, bowiem przez jego nową rodzinę nie jest on faktycznie uzyskiwany. Ponadto małżonkowie mają ustaloną od wielu lat rozdzielność majątkową i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Na koniec rodzic dodał też, że jego żona jest osobą obcą dla jego dziecka i nie ma w stosunku do niej żadnych praw i obowiązków.

Skarga rodzica została jednak odrzucona przez WSA w wyroku z 9 maja 2011 r. (IV SA/Gl 430/10). Sąd orzekł, że organy ustaleń dokonały prawidłowo, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych; określając pojęcie rodziny, uwzględnił status prawny, a nie faktyczny lub przesłankę wspólnego gospodarowania. W tej sytuacji stan relacji faktycznych między małżonkami nie ma wpływu na uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Dopiero separacja orzeczona prawomocnym wyrokiem (art. 3 pkt 17 a ustawy) może mieć wpływ na te uprawnienia.

Jego zdaniem podnoszone przez rodzica argumenty, co do faktycznych relacji jego i żony oraz żony i córki dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego nie mają znaczenia, bo liczy się status prawny skarżącego, który jest małżonkiem.Do tego artykułu nie ma jeszcze uwag.

Dodaj uwagę do artykułu

Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X