Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna »Prawo socjalne »Pomoc społeczna »Archiwum » Dochód z gospodarstwa rolnego a składki na KRUS

Dochód z gospodarstwa rolnego a składki na KRUS

Iwona Sierpowska|
2012-02-22 19:12:42

Zasady ustalania sytuacji dochodowej dla celów pomocy społecznej są szczegółowo uregulowane (art. 8 ustawy z 12.3.2004 o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), dalej u.p.s. Bogate orzecznictwo w tej sprawie rozwiewa większość ewentualnych wątpliwości, zresztą linia orzecznicza jest raczej zgodna, co dodatkowo utwierdza praktykę w jej działalności orzeczniczej.

Nie oznacza to jednak jednolitego działania ośrodków pomocy społecznej w sprawach podobnych, a zgodnie z zasadą praworządności i równości tak właśnie być powinno. Jednym z zagadnień, które spotyka się z odmienną interpretacją, jest sposób ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, a konkretnie wątpliwość, czy dochód ten powinien być pomniejszony o składki odprowadzone na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podstawowa trudność interpretacyjna wiąże się z rozgraniczeniem pojęć „dochód” i „przychód”, ustawodawca oddziela od siebie te dwa terminy, ale nie do końca konsekwentnie. W art. 8 ust. 3 u.p.s. ustala ogólne zakresy znaczeniowe tych pojęć. Za przychód uznaje każde przysporzenie finansowe bez względu na tytuł i źródło jego utrzymania, z wyłączeniami wskazanymi w ust. 4, zaś dochodem jest przychód pomniejszony o określone w tym przepisie obciążenia, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Po ogólnych ustaleniach ustawodawca przechodzi do szczególnych przypadków obliczania dochodu i jednym z nich jest dochód z gospodarstwa rolnego. Jest on ustalany ryczałtowo w wysokości 207 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego (art. 8 ust. 9), niezależnie od tego, czy grunt pozostaje w uprawie czy nie (nie jest jednak obojętne, czy osoba ubiegająca się o świadczenie prowadzi gospodarstwo lub czy ma przynajmniej możliwości jego prowadzenia). A zatem sprawa ustalenia dochodu rolnika wydaje się stosunkowo prosta. Praktyka nie bez podstaw przyjęła, że skoro w stosunku do gospodarstwa rolnego ustawodawca posłużył się pojęciem dochodu a nie przychodu, to wskazanej kwoty 207 zł z 1 ha przeliczeniowego nie pomniejsza się już o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Sądy jednak nie podzieliły tego stanowiska. Judykatura uznała, że nie można przyjąć założenia, iż operując określeniem „dochód” w art. 8 ust. 9 u.p.s., ustawodawca sam dokonał już pomniejszenia o składki na ubezpieczenie i wskazał kwotę 207 zł jako ostateczną nie podlegającą pomniejszeniu (wyrok NSA z 23.3.2007 r. I OSK 1070/06, LEX nr 326293; wyrok WSA z 8.5.2008 r. II SA/Ke 133/08, LEX nr 509543; wyrok WSA z 9.2.2011, I SA/Wa 2128/10, niepubl). Stanowisko to zasługuje na aprobatę. Trzeba zważyć, że art. 8 ust. 3 u.p.s., w którym ustala się ogólną definicję dochodu, ma zastosowania również do szczególnych przypadków określonych w całym art. 8, a więc do wszystkich przychodów, do ogółu wpływów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Tym samym ust. 9 nie można traktować jako przepisu szczególnego wyłączającego zastosowanie ust. 3. Skoro tak, to dochód, a raczej przychód, uzyskany z gospodarstwa rolnego powinien być pomniejszony o składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach. Takimi przepisami są unormowania ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Oznacza to zatem, że składki płacone na KRUS powinny być odliczone od dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego. Można jedynie dodać, że właściwsze byłoby używanie w art. 3 ust. 9 u.p.s. pojęcia przychodu, a nie dochodu.

Przyjęcie wskazanej interpretacji jest oczywiście korzystniejsze dla świadczeniobiorców, obniża bowiem ich dochody często i tak hipotetyczne, a tym samym podwyższa kwoty świadczeń pieniężnych przyznanych z pomocy społecznej, czy wręcz do tych świadczeń uprawnia.Do tego artykułu nie ma jeszcze uwag.

Dodaj uwagę do artykułu

Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X