Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Regulamin Portalu prawosocjalne.pl

Regulamin Portalu prawosocjalne.pl

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Portal prawosocjalne.pl jest portalem internetowym, którego właścicielem jest Wydawnictwo CEdu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000337803, nr NIP 894-298-44-14, regon 021013532.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo CEdu, zwane dalej Wydawnictwem, oraz korzystania przez Użytkowników z Portalu prawosocjalne.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wydawnictwem umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

2. Wydawnictwo –Wydawnictwo CEdu z siedzibą we Wrocławiu – wydawca Portalu.

3. Portal – portal internetowy umieszczony pod adresem www.prawosocjalne.pl, który jest własnością Wydawnictwa CEdu, będącym równocześnie jego Administratorem, zawierający treści związane m.in. z tematyką prawa socjalnego, w tym: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także z zakresu prawa pracy.

4. Abonament – opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Portalu w celu zapewnienia dostępu do Usługi.

5. Administrator – podmiot świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu, zajmujący się zarządzaniem całością lub częścią Serwisu, odpowiadająca za jego sprawne działanie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Usługa – udostępniona i świadczona na rzecz Użytkownika przez właściciela Portalu i za jego pośrednictwem płatna lub bezpłatna opcja oraz narzędzie, w tym w szczególności: interpretacje przepisów prawa socjalnego, odpowiedzi ekspertów Portalu na kierowane przez Użytkowników pytania, artykuły o prawie socjalnym, wzory pism urzędowych i innych dokumentów.

 

Rozdział II

Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu

 

§ 4

1. Użytkownik zamawiający oraz korzystający z Usługi oferowanej przez właściciela Portalu potwierdza zapoznanie się z warunkami świadczenia Usług oraz z postanowieniami Regulaminu, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Użytkownik w terminie 7 dni od zamówienia Usług oferowanych przez właściciela Portalu ma prawo do odstąpienia od umowy o ich świadczenie poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia woli w formie pisemnej na adres e-mail: redakcja@prawosocjalne.pl.

 

§ 5

1. Użytkownicy Portalu dokonując zamówienia Usług i rejestracji w Portalu , wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie www.prawosocjalne.pl, udostępniają swoje następujące dane: podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu przez Wydawnictwo.

 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo. Wydawnictwo, chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu zamówienia Wydawnictwo przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 

4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Wydawnictwa, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 

5. Wydawnictwo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 

6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Wydawnictwem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Portalu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Portalu i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.

 

Rozdział III

Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu

 

§ 6

1. Usługi świadczone przez Wydawnictwo polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Portalu, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usługi „Zapytaj eksperta” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

2. Usługi świadczone przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do artykułów i innych treści zawartych na Portalu oraz możliwość korzystania z usługi „Zapytaj eksperta” umożliwiającej przesyłanie przez Użytkowników pytań z zakresu prawa socjalnego, w tym: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także z zakresu prawa pracy do ekspertów współpracujących z Wydawnictwem i otrzymywanie odpowiedzi na te pytania (część płatna serwisu). Usługą bezpłatną jest ta część Usług, które nie znajdują się w części płatnej. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

 

3. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Portalu tj. w szczególności do całości zasobów Portalu  oraz możliwości zadawania pytań ekspertom, należy dokonać rejestracji Użytkownika w Portalu i wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.prawosocjalne.pl oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.

 

4. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu należy:

a. Na stronie www.prawosocjalne.pl, na podstronie „Rejestracja”, wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do pełnej wersji Portalu i dostępnych w jego ramach narzędzi i usług. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP.

b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe;

c. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;

d. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Wydawnictwa oraz zapisywany w bazie danych www.prawosocjalne.pl;

e. Po zakończeniu procesu rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Portalu.

 

5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawnictwem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawnictwo i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna za pośrednictwem Portalu pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem.

 

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Portalu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie www.prawosocjalne.pl.

 

7. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

 

8. Wydawnictwu przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Portalu przez Użytkownika.

 

9. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do płatnych Usług.

 

10. Wydawnictwo ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów zamieszczonych w Portalu, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Portalu.

 

11. W przypadku zastosowania przez Wydawnictwo powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 7

1. W celu skorzystania z płatnej usługi „Zapytaj eksperta” za pośrednictwem Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania tematu pytania, wskazania danych jednostki, której dotyczy pytanie i przedstawienia możliwie jak najbardziej szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz sformułowanie pytania z zakresu prawa socjalnego, w tym: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także z zakresu prawa pracy, na które chce uzyskać odpowiedź eksperta. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników Portalu mają jedynie charakter informacji prawnej, a nie opinii prawnej.

Ilość pytań bezpłatnych oraz czas trwania Usługi są różne w zależności od Abonamentu.

1.1. Użytkownicy wszystkich Abonamentów mają prawo do zadawania kolejnych pytań po uiszczeniu dodatkowej opłaty określonej na stronach portalu www.prawosocjalne.pl, wysyłając wiadomość mailową z treścią pytania na adres redakcja@prawosocjalne.pl, w tytule wiadomości wpisując „Dodatkowe pytanie”.

 

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, które jest sformułowane w sposób zbyt ogólny i nieprecyzyjny, w sposób uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi, lub którego treść wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, niezbędne staje się:

a. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych – postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;

b. kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika;

c. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;

d. wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej.

 

3. Z zastrzeżeniem punktu 2, 5, 7 każdy Użytkownik, który wykupił abonament na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, który zada pytanie ekspertowi współpracującemu z Portalem, otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. W zależności od stopnia trudności, przewidywany termin udzielenia indywidualnej odpowiedzi (z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej) wynosi do 14 dni roboczych. Każda odpowiedź udzielana przez eksperta przechodzi dodatkowo dwustopniowy etap weryfikacji dokonywany przez specjalistów z zakresu prawa socjalnego. Wybrane odpowiedzi na pytania Użytkowników są, oprócz wysyłki do Użytkownika, publikowane na stronach Portalu, jednakże bez ujawniania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację podmiotów, których pytanie dotyczy. Odpowiedzi na pytania udzielane są w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych w zamian za święta przypadające w soboty.

 

4. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość odstąpienia od gwarancji, o której mowa w pkt 3 powyżej i wyznaczenia dłuższego terminu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, w przypadku, gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku prawników. O odstąpieniu od powyższej gwarancji oraz nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 7 poniżej.

 

5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkownika ani innych osób i podmiotów lub sygnatur spraw. Wydawnictwo zastrzega sobie także prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści, które wybiega poza zawartość merytoryczną Portalu, tj. prawa socjalnego, w tym: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także z zakresu prawa pracy.

 

6. Wydawnictwo zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Użytkowników, którzy wykupili abonament na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz zadali pytanie do Wydawnictwa za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie „Zadaj pytanie ekspertowi” Portalu (www.prawosocjalne.pl). Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Wydawnictwo.

 

7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania, które zostaną zadane w imieniu osób trzecich lub będą dotyczyć podmiotów lub osób fizycznych, które nie są Użytkownikami Portalu.

 

8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do:

a. odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności faktycznych, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie,

b. wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których, według Wydawnictwa, znajduje się odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

c. odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 

9. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników Wydawnictwo kieruje do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy.

 

§ 8

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 9

1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu należą do Wydawnictwa. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

 

2. Korzystanie przez Użytkowników z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu oraz z udzielonych przez ekspertów odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników, jest możliwe tylko dla celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.) i użytku własnego Użytkownika.

 

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów oraz treści zamieszczonych w Portalu ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 

4. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu.

 

5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu.

 

6. Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

Rozdział IV

Abonament na dostęp do płatnych Usług

 

§ 10

1. Aktualna cena abonamentu za Portal jest podana na stronie www.prawosocjalne.pl.

 

2. Abonament  nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

 

Rozdział V

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 

§ 11

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.

 

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu, nie przekraczających 2 godzin w miesiącu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu.

 

3. Wydawnictwo nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Portalu lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Portalu. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

 

Rozdział VI

Postępowanie reklamacyjne

 

§ 12

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres redakcja@prawosocjalne.pl z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.

 

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wydawnictwo następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

 

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Wydawnictwo przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 

Rozdział VII

Rezygnacja z usługi

 

§ 13

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu. Wystarczy w tym celu skontaktować się z redakcją portalu - mailem: redakcja@prawosocjalne.pl oraz złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nastąpi ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Wydawnictwo zostało powiadomione przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.

 

2. Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 14

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia 01.11.2012 roku i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

 

2. Wydawnictwo ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat abonamentowych za dostęp do płatnych Usług.

 

3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.prawosocjalne.pl.

 

§ 15

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawnictwo na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

 

§ 16

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

 

§ 17

1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

 

2. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nie uregulowanych.

 

3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.

 

Wrocław 01.11.2012

Adam Michaliszyn

Tomasz Sierpowski

Zarząd Wydawnictwa

CEduDo tego artykułu nie ma jeszcze uwag.

Dodaj uwagę do artykułu

Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X