Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna »Kadry pomocy społecznej »Archiwum » Zasady przyznawania pracownikom socjalnym dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Zasady przyznawania pracownikom socjalnym dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Kinga Carska|
2010-10-27 15:10:08

Ustawodawca na mocy ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej dał pracownikom socjalnym prawo do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Tryb i zasady naliczania i wypłacania tego dodatku są ściśle określone w ww. ustawie, której art. 121 ust. 3a mówi: „Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.” Przepis ten bardzo szczegółowo określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać prawo do dodatku. Otóż pierwszą przesłanką jest obowiązek wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Art. 116 cytowanej ustawy dokładnie precyzuje kryteria pracownika socjalnego. Zatem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia nie będzie przysługiwał osobom ubiegającym się o status pracownika socjalnego. Drugim koniecznym do spełnienia warunkiem jest zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których należą: powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek adopcyjnoopiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zalicza również regionalny ośrodek polityki społecznej, ale ze względu na zakres zadań przez niego realizowanych pracownikom w nim zatrudnionym dodatek nie będzie przysługiwał. Kolejną przesłanką warunkującą uzyskanie prawa do dodatku jest świadczenie pracy socjalnej w środowisku poza siedzibą jednostki wykonywane w ramach podstawowych obowiązków, czyli wykonywanie takiej działalności zawodowej, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi (o czym mówi art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej) oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, pod warunkiem, że dany pracownik te czynności ma wpisane do zakresu jego obowiązków stanowiącego załącznik do jego umowy o pracę.

W związku z tym, iż według ustawy dodatek w wysokości 250 zł przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, w przypadku pracowników socjalnych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, a spełniających wszystkie ww. przesłanki, dodatek należy wypłacić w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej do ich wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na ½ etatu otrzyma ½ wysokości dodatku, czyli 250 zł x ½ = 125 zł.

Ujęcie składkowe i podatkowe

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ nie został ten składnik wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tym samym, dodatek ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ według ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się sumę tych wszystkich składników wynagrodzeń, które były podstawą wymiaru składek emerytalno-rentowych pomniejszonych o potrącone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe z wynagrodzenia ubezpieczonego. Składnik ten nie został również uwzględniony w katalogu świadczeń wolnych od podatku w art. 21 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego jego wysokość stanowi również podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomniejszenie dodatku

Dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych należy pomniejszyć w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tj. w okresie choroby lub macierzyństwa oraz podczas przebywania pracownika na urlopie.

Przykład:

Pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za przepracowanie pełnego miesiąca. W miesiącu październiku (31 dni kalendarzowych, 21 dni roboczych) pracownik przebywał 5 dni na urlopie (5K i 5R) oraz 7 dni na zwolnieniu lekarskim (7K i 5R). Wysokość dodatku dla tego pracownika w tym miesiącu będzie wynosiła:

Pomniejszenie za czas urlopu:

250,00 zł : 21 dni roboczych = 11,90 zł

11,90 zł x 5 dni roboczych urlopu = 59,50 zł

250,00 zł – 59,50 zł = 190,50 zł

Pomniejszenie za czas choroby:

250,00 zł : 30 dni (ilość dni w miesiącu wg ZUS wynosi 30) = 8,33 zł

8,33 zł x 7 dni kalendarzowych choroby (chorobowe płacimy za każdy dzień zwolnienia) = 58,31 zł

190,50 zł – 58,31 zł = 132,19 zł

Odpowiedź:

Dodatek do wynagrodzenia tego pracownika w tym miesiącu będzie wynosił 132,19 zł.

W związku z tym, że ten składnik wynagrodzenia został pomniejszony w okresie przebywania na urlopie oraz w okresie choroby pracownika, należy ten składnik uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop oraz wynagrodzenia za chorobę lub zasiłku chorobowego przysługującego temu pracownikowi w tym miesiącu.  

 

Zobacz także:

Czy mogę zatrudnić na stanowisku pracownika socjalnego osobę po studiach licencjackich-politologia, specjalizacja: administracja samorządowa?

Jak przedstawiają się uprawnienia pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w następującej sytuacji. Zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego nastąpiło z dniem...?Do tego artykułu nie ma jeszcze uwag.

Dodaj uwagę do artykułu

Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X