Czy mogę zatrudnić na stanowisku pracownika socjalnego osobę po studiach licencjackich-politologia, specjalizacja: administracja samorządowa?

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

Kandydat, który ubiega się o stanowisko pracownika socjalnego na podstawie pkt. 3 musi udokumentować – okazać - suplement dyplomu, z którego będzie jasno wynikało, iż w toku realizacji studiów na wyżej wymienionych kierunkach zrealizował wymagane przedmioty i praktyki określone rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158), czyli: aksjologia pracy socjalnej (15h); komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej (15h); podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia (30h); elementy teorii organizacji i zarządzania (20h); struktura i organizacja pomocy społecznej (15h); system prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim oraz cudzoziemcom (15h); prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (15h); teoretyczne podstawy pracy socjalnej (25h); metodyka pracy socjalnej (60h); projekt socjalny (30h); promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne - organizacja i podstawy prawne (15h); działalność pożytku publicznego i wolontariat - podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna (15h); wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne (15h); organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego (15h); superwizja pracy socjalnej (30h). Razem 330 godzin.

W zakresie praktyk zawodowych student powinien zrealizować 240 godzin, w tym: zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym: strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki, rodzajem świadczonych usług, specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym, potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej; aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek; nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki; współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób oraz rodzin wymagających wsparcia; zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych.

Uznanie kwalifikacji pracownika socjalnego w ramach specjalności przygotowującej do tego zawodu, zrealizowanej według wymaganej rozporządzeniem liczby godzin przedmiotów oraz praktyk zawodowych, na kierunkach studiów wskazanych w art. 116 ust. 1 pkt 3, będzie zatem dotyczyłowyłącznie absolwentów, którzy rozpoczęli specjalność począwszy od dnia 1 października 2008 roku i którzy uzyskają dyplom ukończenia ww. studiów - licencjackich lub magisterskich – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Jeżeli zatem w chwili obecnej absolwent studiów licencjackich wykaże, iż zrealizował wymagany program nauczania przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika socjalnego może zostać zatrudniony na takim stanowisku, niezależnie od nazwy specjalności, która widnieje na dyplomie, ponieważ ta pozostaje w gestii uczelni. Decydujące znaczenie ma opisany powyżej wymagany program nauczania.

Kinga Carska